Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

JAROSŁAW BUBROWSKI (JB)

 1. Wszystkie warunki zawarte w regulaminie wypożyczalni kajaków JB odnoszą się również do organizatorów spływów.
 2. Organizatorem spływów kajakowych jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 4. Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora spływu dotyczących bezpieczeństwa.
 5. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.
 6. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 7. Wypożyczalnia nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu.
 8. Użytkownikowi sprzętu zabrania się:
  1. wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu;
  2. wędkowania z pokładu;
  3. odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru;
  4. picia alkoholu, zażywania narkotyków lub środków odurzających w czasie dysponowania jednostką pływającą;
  5. pływania w miejscach niedozwolonych;
  6. stawania w kajaku i na burcie.
 9. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wydającego sprzęt pod wskazany uprzednio numer telefonu.
 10. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich naprawy.
 11. Każdy wypożyczający lub organizator potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
 12. Wpłata rezerwacyjna wynosi 30% planowanych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 7 dni zadatek nie podlega zwrotowi.
 13. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie zwrotu sprzętu Wypożyczalni.
 14. Rezygnacja z wypożyczenia sprzętu może nastąpić telefonicznie lub osobiście. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia rezygnacji.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, wiosła oraz podkładki, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 16. Wypożyczalnia kajaków JB ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie, decyzje władz Państwowych i innych instytucji).
 17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 18. Uczestnicy zobowiązani są do założenia kamizelek asekuracyjnych przed wejściem do kajaka lub niezwłocznie po wejściu na wypożyczony sprzęt. Uczestnik zdejmuje kamizelkę w trakcie trwania spływu jedynie na własną odpowiedzialność.
 19. Wypożyczalnia kajaków JB nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 20. Wypożyczalnia kajaków JB nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 21. Wcześniejsze, niż to ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię kajaków JB i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wypożyczalni kajaków JB.
 22. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu (kajaków, wioseł, kamizelek, podkładek) Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 23. Podpis złożony przez organizatora na umowie wypożyczenia wiąże się z akceptacją regulaminu wypożyczalni kajaków JB.

W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów, ratowników i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wypożyczających kajaki i osobie podpisującej umowę wypożyczenia sprzętu.

Regulamin wypożyczenia kajaków